วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2567 – 2570)

สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2567 – 2570) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ”

สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2567 – 2570) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ” เมื่อวันที่

30 – 31 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายนำชัย กฤษณาสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธาน มีผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานด้านแผนและงบประมาณ จากสำนักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง รวม 100 คน

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บท รวมทั้งการบริหารโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ภายใต้

พันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อสามารถนำไปใช้ในการจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ

(พ.ศ. 2567 – 2570) ให้สอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี

(พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

โดยในวันแรกของการประชุมได้รับเกียรติจาก ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และกรรมการสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “วิทยาลัยชุมชนกับการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ : บทเรียน และกลยุทธ์ในการบรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ” และมีการอภิปราย เรื่อง การขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

โดยนายนำชัย กฤษณาสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผศ.ดร.ประเสริฐ จริยานุกูล ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ นางสาวสุธิมา เทียนงาม หัวหน้ากลุ่มวิจัย ส่งเสริมการบริการวิชาการ และส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และนางสาววนิดา สุภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

จากนั้น มีการแบ่งกลุ่มวิทยาลัยชุมชนออกเป็น 20 กลุ่ม เพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการสำคัญ 22 โครงการ จาก 12 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะได้รวบรวมข้อมูลและนำข้อเสนอโครงการดังกล่าวเข้าสู่ระบบ eMENSCR ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เพื่อดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป