หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรพุทธศิลป์น่าน

ในระหว่างวันที่ ๕-๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรพุทธศิลป์น่าน (รูปแบบ Hybrid Meeting) ณ หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานในการประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตรพุทธศิลป์ และท่าน ศ.ดร.กันต์ พูนพิพัฒน์ เจ้าของหอภาพถ่ายล้านนา หอภาพถ่ายแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมูลนิธิศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมล้านนาผ่านภาพถ่าย ที่ได้มานำเสนอมุมมองและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรพุทธศิลป์ พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆภายในจังหวัดน่าน