U2T For BCG ตำบลน้ำปั้ว ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมาย

ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 วิทยาลัยชุมชนน่าน คณะทำงาน U2T For BCG ตำบลน้ำปั้ว ลงพื้นที่สำรวจ

กลุ่มเเปรรูปผลไม้ (บ้านวังม่วง) , ผ้าทอตีนจกบ้านน้ำปั้ว, มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง, ดอยม่อนหินเเก้ว(บ้านปางสีเสียด)

เพื่อวางแผนการดำเนินงานในพื้นที่ ต.น้ำปั้ว ในการสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

และผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการ BCG นำออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบ

#U2TforBCGน้ำปั้ว
#วิทยาลัยชุมชนน่าน
#ข่าวประชาสัมพันธ์U2Tวิทยาลัยชุมชนน่าน