การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการเพื่อร่วมดำเนินงาน “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG” ปี 2565

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร เทศบาลตำบลปัว สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานเกษตรอำเภอปัว และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปัว ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการเพื่อร่วมดำเนินงาน “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG” ปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน