วิทยาลัยชุมชนน่านจัดฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ (หลักสูตรจักสานเชิงสร้างสรรค์)

ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ วิทยาลัยชุมชนน่านจัดฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ (หลักสูตรจักสานเชิงสร้างสรรค์) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลไชยสถาน จังหวัดน่าน