สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาและผู้ที่เคยติดต่อ ร่วมตอบแบบประเมิน ITA

สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาและผู้ที่เคยติดต่อ ร่วมตอบแบบประเมิน ITA
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบันวิทยาลัยชุมชน