ขับเคลื่อนโครงการเทศบาลเมืองน่านเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

🤝Age-Friendlyอยู่น่าน100+✨️

เทศบาลเมืองน่านร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนน่านปลุกการเรียนรู้และสานพลังพหุปัญญา ขับเคลื่อนโครงการเทศบาลเมืองน่านเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ สานพลังบุคลากร องค์ความรู้ เทคโนโลยี หลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์สามารถถ่ายทอดและก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์

💞โดยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน มอบให้ทีมงาน 1.นายสุรพงษ์ เขียวยะ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 2.นางสาวนันทยา ภิญโญ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 3.นางสาวอารียา จันทะนะ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ 4.นางสาวนัฐปภัสกรณ์ ปัญญาแก้ว นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และ5.นายคมสัน เทพต๋า สถาปนิกปฏิบัติการ พบหารือกับทีมวิทยาลัยชุมชนน่าน

🤝เสริมพลังการเรียนรู้ร่วมกันโดยนายแพทย์ชาตรี เจริญศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน และทีมAge-Friendly อยู่น่าน 100+ วชช.น่าน สานพลังการเรียนรู้ทำความเข้าใจและหารือเตรียมการMOU โดยมีบันไดและหมุดหมายความสำเร็จร่วมกันของคณะทำงานที่มีพลังเพื่อน่านเรา ✨️“ใช้ชีวิตอย่างไรให้อายุยืน100ปี”✨️ (30 มิถุนายน 2566)