วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 1 / 2566

วิทยาลัยชุมชนน่านร่วมสานพลัง🤝✨️อบจ.น่าน จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 1 / 2566

(31 พฤษภาคม 2566) ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ในคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมครบวาระในการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 โดยนายกิตติศักดิ์ วรรณสกุลเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมฯ พันจ่าเอกณัฐนันท์ เรืองไพศาล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และผู้แทนองค์กรและเครือข่าย ประชาคมท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม