Nan Coffee Forum 2023 “Connecting Coffee Lovers” ขับเคลื่อนกาแฟน่าน สร้างผลผลิตมูลค่าสูง สร้างรายได้ยั่งยืนแก่เกษตรกร

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 นายชาตรี เจริญศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะทำงาน นักศึกษาหลักสูตรบาริสต้า รุ่นที่ 1 2 และ 3 เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบาริสต้ากาแฟน่าน ของวิทยาลัยชุมชนน่าน พร้อมทั้งยังได้รับเกียรติจากนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานในพิธี มอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จหลักสูตร บาริสต้ากาแฟน่านรุ่นที่ 3 และ ผู้สำเร็จหลักสูตร System Thinking & Note Taker

ในงาน Nan Coffee Forum 2023  “Connecting Coffee Lovers” ขับเคลื่อนกาแฟน่าน สร้างผลผลิตมูลค่าสูง สร้างรายได้ยั่งยืนแก่เกษตรกร ซึ่งจัดโดย โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยการบริหารจัดโซ่อุปทานกาแฟ และโคเนื้อ เพื่อสร้างโอกาสอาชีพที่ยั่งยืนสอดคล้องกับบริบทพื้นที่สูง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คัสเตอร์กาแฟน่าน ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง