ทีมผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมหลักสูตรนักบริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน รุ่นที่ 1 ณ สถาบันพระปกเกล้า กรุงเทพมหานคร

นพ.ชาตรี เจริญศิริ ผอ.วชช.น่าน ส่งเสริม สร้างผู้นำวชช.น่าน มอบโอกาส ความกล้า เป็นลมใต้ปีก และผู้สร้างผู้นำรุ่นต่อไปเข้าร่วมโครงการที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดให้ วชช.21 แห่ง ทั่วประเทศ โดยมอบให้

❤️นส.ชรัสนันท์ ตาชม รองผอ.วชช.น่าน กำกับ สำนักงานผู้อำนวยการ

❤️ดร.พิมลพรรณ สกิดรัมย์ รองผอ.วชช.น่าน กำกับสำนักวิชาการ+ศูนย์เรียนรู้วิจัยฯ

❤️นายยุทธภูมิ สุประการ ผช.ผอ.วชช.น่าน กำกับศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน

เข้าร่วมหลักสูตรนักบริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน รุ่นที่ 1 ณ สถาบันพระปกเกล้า กทม. ระหว่าง 28-30 มิถุนายน 2566

โดยมีวัตถุประสงค์

🌳เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้และทักษะด้านการบริหารงาน รวมถึงมีเจตคติที่เกื้อกูลต่อการทำงานร่วมกันในบริบทการทำงานเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

🌳เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมนำความรู้ แนวคิด แนวทางการบริหารงานที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

🌳เพื่อเสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

ที่สำคัญมีการมอบนโยบาย/บรรยายพิเศษ โดย ดร. สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบัน ท่านกรรมการสภาสถาบัน ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวชช.

มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

มีหัวข้อในการศึกษาอบรม ที่เป็นประโยชน์ สำคัญจำเป็นสำหรับนักบริหารสถาบันวชช.

✨️คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา

✨️ระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต

✨️หลักนิติธรรมและกฎหมายปกครองที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา

✨️การบริหารจัดการ การเงิน บัญชี พัสดุ

✨️กระบวนการทำงานกลุ่มระดมสมอง w0rkshop นำเสนอแบะวิพากษ์ “การนำวิทยาลัยชุมชนสู่ 5 เส้นทาง”

โดยมีหัวข้อในการศึกษาอบรม

🏁วิทยาลัยชุมชนดิจิทัล

🏁การจัดการระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตและระบบเครดิตแบงก์

🏁การทำงานร่วมกันอย่างไรรอยต่อระหว่างสถาบันกับวิทยาลัยชุมชน

🏁กระบวนการทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศให้ประสบความสำเร็จ

🏁ตัวตนและคุณค่าของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

การเสวนากลุ่ม

👍🏻 บทบาทของผู้บริหาวชช.

👍🏻ภาวะผู้นำและการบริหารงานท่ามกลางวิกฤตและความขัดแย้งเพื่อความสำเร็จขององค์กรในศตวรรษที่21

🤝โดยผู้บริหารและบุคลากรสถาวิทยาลัยชุมชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา สร้างการเรียนรู้ถึงแนวทางการบริหารงานและการบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างมาตรฐานการทำงาน นำไปสู่การยกระดับการพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงการให้ความสำคัญกับประเด็นการพัฒนาบริการสาธารณะที่ดี มีคุณภาพแก่ประชาชน รวมถึงการดำเนินกิจกรรม โครงการสาธารณะเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างมาตรฐานการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการพัฒนายกระดับการทำงานของชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญในการเป็นแรงขับเคลื่อน ผลักดัน หนุนเสริม ให้ชุมชนท้องถิ่น ได้พัฒนากิจกรรมโครงการสาธารณะต่าง ๆ และการดำเนินงานให้ตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และสามารถก้าวข้ามพ้นอุปสรรคทางการบริหารได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

🤝โดยตระหนักถึงแนวคิดการกระจายอำนาจที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนให้ชุมชนและท้องถิ่นเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ เพราะชุมชนท้องถิ่นอยู่ใกล้กับปัญหาและประชาชนมากที่สุด นอกจากนี้การบริหารงานในชุมชนท้องถิ่น ยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน การวางแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำโครงการ/กิจกรรมสาธารณะ การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายประชาชนในการพัฒนา การบริหารงานงบประมาณและการคลัง ความท้าทายใหม่ในพื้นที่ ฯลฯ

🤝 ภารกิจหลักเหล่านี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ผู้บริหารและผู้ทำงานใกล้ชิดในภาคส่วนชุมชนท้องถิ่น ต้องสร้างมาตรฐานการทำงานให้สามารถตอบสนองต่อปัญหา และความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

🤝“ปลุกการเรียนรู้และสานพลังพหุปัญญาเพื่อชุมชนเข้มแข็ง” ร่วมกับพี่น้องวชช.น่านทุกคน และภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกมิติร่วมกันเพื่อน่าน🏁