วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวของชุมชนในเขตพื้นที่เมืองเก่าน่าน”ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 19

ในระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2566 นายกิตติกรณ์ สมยศ เป็นตัวแทนวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวของชุมชนในเขตพื้นที่เมืองเก่าน่าน”ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย นายกิตติกรณ์ สมยศ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลการวิจัย (Oral Presentation) ระดับ ดีมาก