วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดน่าน 2/2566 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายชาตรี เจริญศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน มอบหมายให้ นางสาวชรัสนันท์ ตาชม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดน่าน 2/2566 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน