โครงการพัฒนาและต่อยอดอาชีพผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพฯ

นายชาตรี เจริญศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน มอบเกีบรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและต่อยอดอาชีพผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพฯ เพื่อที่สามารถนำความรู้และความสามารถที่ได้ไปพัฒนาชีวิตและประกอบอาชีพสร้างรายได้ต่อไป