การจัดการชั้นเรียนแบบ active learning โดยใช้กิจกรรม cooking

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รหัส 65 ฝึกปฏิบัติการออกแบบชั้นเรียน โดยเลือกหัวข้อ active learning ผ่านกิจกรรม cooking

การจัดการชั้นเรียนแบบ active learning โดยใช้กิจกรรม cooking เป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนุกและน่าท้าทายสำหรับการเรียนรู้ ซึ่งช่วยส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา และทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียนได้ดี ในกิจกรรม cooking นักเรียนจะมีโอกาสเรียนรู้ผ่านการทำอาหาร โดยตั้งใจในการเรียนรู้กระบวนการการทำอาหาร การวัดน้ำหนัก การนับปริมาณ การเพิ่มลดส่วนผสม และกระบวนการทำอาหารต่าง ๆ ที่นักเรียนสามารถทำเองได้ ซึ่งการทำอาหารจะเป็นขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติและทำงานเป็นทีม ทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันและสื่อสารในกลุ่ม การจัดการชั้นเรียนแบบ active learning โดยใช้กิจกรรม cooking ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนุกและน่าจดจำ พร้อมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่ม และความสำเร็จในการทำกิจกรรมที่เด็กต้องมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด ทำให้การเรียนรู้กลายเป็นประสบการณ์ที่มีความหมายและมีค่าในชีวิตประจำวันของนักเรียนอย่างแท้จริง