วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในเวทีระดับชาติ

ในระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยชุมชนน่าน นำเสนองานวิจัยในเวทีระดับชาติ

เรื่อง “การสำรวจและพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติของชุมชนหัตถกรรมจักสานในพื้นที่จังหวัดน่าน”

โดยหัวหน้าโครงการ อ.ผุสดี สายวงศ์ อ.กิตติกรณ์ สมยศ พร้อมทีมวิจัย เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า และเข้าร่วมการรับฟังแนวโน้มงานวิจัยในประเด็นต่าง ๆ ในมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ