ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้รับรางวัลชมเชยจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวสุปราณี กันกัน

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน่าน

ได้รับรางวัลชมเชยจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ในการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565