วิทยาลัยชุมชนน่านสานพลังเรียนรู้เรื่อง EdPEx

คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่านร่วมสานพลังเรียนรู้เรื่อง EdPEx

เครื่องมือในการพัฒนาองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.น.สพ. ธีระศักดิ์ พราพงษ์ วิทยากรมากด้วยความสามารถ เป็นวิทยากรในการแนะหลักการ วิธีการ ชี้ทางกระจ่าง เพื่อเรียนรู้การพัฒนาที่เป็นเลิศ มีการวัดประเมิน ปรับปรุง ทำซ้ำเพื่อพัฒนาและผลลัพธ์ยกระดับสู่เป้าหมายได้สำเร็จอย่างบูรณาการร่วมกัน