วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ระบบสารสนเทศและการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ (Web Portal) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน”

ในระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2566 ทีมบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ระบบสารสนเทศและการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ (Web Portal) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน”

โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชน มุ่งขับเคลื่อนนโยบายสภาสถาบันฯ กับการเป็น Digital Community Colleges เต็มรูปแบบภายในปี 2570 จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศและการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ (Web Portal) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะที่ 2

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี (KB) มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

โดยมี ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ

1. การจัดการงานวิจัย

2. ระบบคลังข้อมูลองค์ความรู้และหลักสูตรภายใต้โครงการตามพันธกิจ

3. ระบบงบประมาณเหลือจ่าย

4. ระบบเงินรายได้สถานศึกษา

5. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน

แก่บุคลากรวิทยาลัยชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากสำนักงานสถาบันและวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง รวม 120 คน