วิทยาลัยชุมชนน่านร่วมเรียนรู้และสานพลังขับเคลื่อนสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดน่าน

วิทยาลัยชุมชนน่านร่วมเรียนรู้และสานพลังขับเคลื่อนสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดน่าน

ในวันที่ 21 กันยายน 2566 นายชาตรี เจริญศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน มอบหมายให้ นส.ชนัสนันท์ ตาชม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสนับสนุนการดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ จังหวัดน่าน

ท่านวิทยากร นายบุญฤทธิ์ ชาเตียม แม้ท่านจะเกษียณอายุราชการแล้ว ท่านยังพร้อมถ่ายทอดส่งเสริมความรู้ให้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนต่อไป

โดย นส.ชรัสนันท์ ตาชม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นตัวแทนผู้บริหาร บุคลากรและคณะทำงานวิทยาลัยชุมชนน่าน ที่เริ่มขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี 2563 ภายในปี 2567 เราจะมีหลักสูตรและโครงการ ตามความต้องการจำเป็นของจังหวัดต้นน้ำน่านเรา BCG สเน่ห์ คุณค่า มูลค่า เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนน่าน

กราบขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงที่ท่านเคยมอบหนังสือ เอกสารและสื่อการเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าไว้ให้ศึกษาและสืบค้นข้อมูล ณ ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่าน