ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชหออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน ขอเชิญชวนส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวดในโครงการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

📌ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชหออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน📌
ขอเชิญชวนส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวดในโครงการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภายใต้แนวคิด “พระบารมีล้นฟ้า ล้านนาน่านนคร” พระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะวัฒนธรรมเพณีของจังหวัดน่าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ รวมทั้งสายธารแห่งพระเมตตาที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดน่าน อันก่อให้เกิดคุณูปการอย่างใหญ่หลวง ทำให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า ยกระดับคุณภาพ ชีวิตของประชาชน
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
1.คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
– เป็นนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนภายในจังหวัดน่าน
– เป็นนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ป.4 – ป. 6
– เป็นนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3
– เป็นนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 – ม. 6 หรือเทียบเท่า
————————-
2. เอกสารหลักฐานการสมัคร
– ใบสมัครตามแบบฟอร์มของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
– สำเนาบัตรนักเรียน
– สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้ 1 ชุด
***เอกสารทุกฉบับต้องลงนามสำเนาถูกต้อง
————————
3. ระยะเวลาการรับสมัคร
🟣ประกาศกิจกรรมประกวดภาพวาด ระหว่างวันที่ 1 – 10 ตุลาคม 2566
🟣รับสมัครและส่งใบสมัคร ระหว่างวันที่ 10 – 20 ตุลาคม 2566 ช่องทางการสมัคร 2 ช่องทางดังนี้
1) รับสมัครผ่านช่องทาง Google Form คลิ้กลิงค์ ⏩ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzWLj1mjD_XwiCLZ4TjXgLrhVw96DlEpXZteNdc93fVh2vHw/viewform?usp=sf_link พร้อมแนบไฟล์เอกสารหลักฐานการสมัคร
2) ส่งใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ หออัตลักษณ์นครน่าน
🟣ส่งผลงานภาพวาด วันที่ 21 – 26 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ หออัตลักษณ์นครน่าน หรือทางไปรษณีย์
🟣ตัดสินรางวัลและประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล วันที่ 27 ตุลาคม 2566 ผ่านช่องทางเพจ Facebook : หออัตลักษณ์นครน่าน
🟣พิธีมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ณ หออัตลักษณ์นครน่าน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
——————————–
4. กติกาการประกวด
-ภาพผลงานขนาด 15 * 22 นิ้ว พร้อมแนบคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที
-ภาพผลงานที่ใช้ในการประกวด สามารถใช้สีชนิดใดก็ได้ ไม่จำกัดเทคนิคและประเภทของสี
-ผลงานภาพวาดของผู้เข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ใช้ความคิด เทคนิคการระบายสีของตนเองเท่านั้น ไม่ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น
-ผลงานที่ประกวดต้องมีชื่อผลงาน, ชื่อ – นามสกุล ระดับชั้น เบอร์โทรและอธิบายแนวคิดหลังผลงานทุกภาพ
– ผู้สมัครต้องเขียนบรรยายพร้อมอัดคลิปวิดีโออธิบายถึงแรงบันดาลใจ ส่งไฟลืแนบมาพร้อมกับภาพวาด
-ผลงานที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันถือเป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชหออัตลักษณ์นครน่าน
-การตัดสินถือดุลพินิจของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
-ผู้สมัคร 1 คนสามารถส่งได้ 1 ผลงานเท่านั้น

⏩ ลิ้งค์ดาวน์โหลดใบสมัคร/ใบรับรองผลงาน/เงื่อนไขกติกาการแข่งขัน https://drive.google.com/drive/folders/1zV33xzROLiJE1R8iLsoeq-8FY569Vmm2?usp=sharing