วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการกำหนดมาตรการ ในการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวที่เข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในจังหวัดน่าน

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นายชาตรี เจริญศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน มอบหมายให้ นายกิตติกรณ์ สมยศ และนางสาวรัชนี คำลือ เป็นตัวแทนวิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการกำหนดมาตรการในการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวที่เข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในจังหวัดน่าน ระหว่าง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน และสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในจังหวัดน่าน จำนวน 12 หน่วยงาน ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน