วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนงานวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ในระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2566 นายชาตรี เจริญศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน มอบหมายให้ นางสาวชรัสนันท์ ตาชม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน และ นางสาวอัญชัน ศศิวัจน์ไพสิฐ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนงานวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยวิทยาลัยชุมชนน่าน นำเสนอโครงการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1.นางสาวชรัสนันท์ ตาชม รองผอ.วชช.น่าน หัวหน้าโครงการวิจัย การใช้แพลทฟอร์มแผนธุรกิจเพื่อชุมชน CBMC ชุมชนพึ่งตนเองจ.น่าน

2. นส.อัญชัน ศศิวเจไพศิษฐ์ คณะนักวิจัย โครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อการค้า ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ตัวแทนทีมวิจัยผู้นำเสนอ