วิทยาลัยชุมชนน่าน เข้าร่วมนำเสนอโครงการฯของ วชช.น่าน ในการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน และพ.ศ.2567

นพ.ชาตรี เจริญศิริ ผอ.วชช.น่าน มอบหมายให้ ดร.พิมลพรรณ สกิดรัมย์ รอง ผอ.วชช.น่าน ได้รับการแต่งตั้งปฎิบัติหน้าที่ พิจารณาโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้รับผิดชอบงานแผนและงบประมาณ, เจ้าหน้าที่งานจัดการศึกษา และบริการวิชาการ เข้าร่วมนำเสนอโครงการฯของ วชช.น่าน ทั้งหมด 22 โครงการ ในการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อนและพ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค.2566 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ