วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มอบอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพต่อยอดอาชีพผู้ให้บริการนวดไทย

วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภายใต้การดำเนินงานโครงการพัฒนาและต่อยอดอาชีพผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน มอบอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพต่อยอดอาชีพผู้ให้บริการนวดไทย
ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายแพทย์ชาตรี เจริญศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน และผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาและ ต่อยอดอาชีพผู้ให้บริการนวดไทยฯ มอบอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้กับผู้ร่วมโครงการ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและต่อยอดในการประกอบอาชีพผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดน่านต่อไป