คณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนน่าน

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล
ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์
รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
พระชยานันทมุนี (จรณธมฺโม),ผศ.ดร.
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
DSC00189_1
นายสุรพล เธียรสูตร
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
DSC00193_1
พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางฑิฆัมพร กองสอน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายณชกมล คำศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
DSC00142_1
นายสำรวย ผัดผล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชาญชัย ลิ้มสุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
S__5275650_1
นายศุภพงษ์ เอี่ยมประณีต
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
S__5275652_1
นายชนน สนหา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนศิษย์เก่า
IMG_8777_1
นายชาตรี เจริญศิริ 
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
นางสาวชรัสนันท์ ตาชม
เลขานุการ
นางอารีรัตน์ เนตรวีระ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวกนกวรรณ สิทธิยะ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน

นายชาตรี เจริญศิริ 
ประธานอนุกรรมการ
พระชยานันทมุนี (จรณธมฺโม),ผศ.ดร.
รองประธานอนุกรรมการ
นางนิลุบล วรวิชญ์ธนเลิศ
อนุกรรมการ
นายภูดิท เรืองรอง
อนุกรรมการ
รศ.เกชา คูหา
อนุกรรมการ
นายวินัย ปราบริปู
อนุกรรมการ
นางเพลินจิต พ่วงเจริญ
อนุกรรมการ
นายปิยะพล ทวีวรรณ
อนุกรรมการ
นางกอบกมล ทบบัณฑิต
อนุกรรมการ
ดร.พิมลพรรณ สกิดรัมย์
เลขานุการอนุกรรมการ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนน่าน

นายอุดม เกสโรทยาน
พันเอกวัฒนา จันทร์ไพจิตต์
พ.อ.พงศ์ศิริ พงศ์อาริยะมงคล
นายสรรเพชญ์ ปุละ
นางบัวตอง ธรรมมะ
นายบัญชา โชติกำจร

ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนน่าน

นายชาตรี เจริญศิริ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
พี่ต่าย ชรัส ใหม่_1
นางสาวชรัสนันท์ ตาชม
รองผู้อำนวยการ
กำกับดูแลสำนักงานผู้อำนวยการ
รองแป้ง
ดร.พิมลพรรณ สกิดรัมย์
รองผู้อำนวยการ
กำกับดูแลสำนักวิชาการและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ฯ
รูปครูยุทธภูมิimg151_2
นายยุทธภูมิ สุประการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
กำกับดูแลศูนย์น่านศึกษา
jeep_1
นายสิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์
ผู้จัดการหออัตลักษณ์นครน่าน
กำกับดูแลหออัตลักษณ์นครน่าน