บุคลากรวิทยาลัยชุมชนน่าน

ข้าราชการวิทยาลัยชุมชนน่าน

staff-1
นางสาวทิพวรรณ สุขมี
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
staff-8
นายวัชชิระ หวั่นท๊อก
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักวิชาการ
staff-3
นายกิตติกรณ์ สมยศ
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วิจัย และนวัตกรรม
staff-4
นางโชติกา ณ หนองคาย
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัฒนาอาชีพ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
staff-5
นางสาวนพรัตน์ พิมพ์สุข
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานหลักสูตรฝึกอบรม
และงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
staff-6
นายปิยะพล ทวีวรรณ
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
และกำกับดูแลงานหอพักนักศึกษา
staff-7
นางพรศิริ แสนสุข
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
โครงการบูรณาการเครือข่ายและโครงการพิเศษอื่นๆ
staff-2
นางราชาวดี สุขภิรมย์
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา
staff-9
นางสาวผุสดี สายวงศ์
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
การเงิน บัญชี และพัสดุ
staff-10
นางสาวอัญชัน ศศิวัจน์ไพสิฐ
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
94_2566
นายนรินทร์ รินพนัสสัก
ครูชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา
และการประกันคุณภาพ
staff-12
นางสาวณัฐกา กุลรินทร์
ครู
ปฏิบัติหน้าที่หน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานจัดการศึกษา
96_2566
นางสาวนัสวรรณ ใจมั่น
ครู
ปฏิบัติหน้าที่งานนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา

พนักงานราชการวิทยาลัยชุมชนน่าน

staff-14
นางสาวปวีณา ผาแสง
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานโครงการ
staff-15
นายภัทรภูมิ สาระคุณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและงานบริการห้องประชุม
staff-16
นางทิพธิญา ภาวะพรหม
นักวิชาการวัดและประเมินผล
ปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียน
staff-17
นางสาวปิยะนุช  วัฒนะ
นักวิชาการวัดและประเมินผล
ปฏิบัติหน้าที่งานวัดและประเมินผล
staff-18
นางสาวฑิมมิกา ตรุษเกตุ
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและบัญชี
staff-19
นายอัครธร ธิเขียว
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานอาคารสถานที่
staff-20
นางสาวรัชนี คำลือ
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
staff-21
นางสาวอรุณรัศมี สอนนนฐี
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานจัดการความรู้
ที่แนบแน่นกับการปฏิบัติงาน (KM in Action)
staff-22
นางสาวเมทิกา เมธีธนะกร
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ
staff-23
นางวันเพ็ญ ยอดมงคล
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและบัญชี
staff-24
นางสาววรัมพร เลิศฟองสมุทร
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ
90_2565
นางประภาธิดา ศรีจันลา
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่งานพัฒนาการเรียน การสอน
หลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรประกาศนียบัตร
91_2565
นางสาวกมลรัตน์ อาทะวงศ์
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่งานหลักสูตรฝึกอบรมและบริการวิชาการแก่ชุมชน
staff-25
นางอารีรัตน์ เนตรวีระ
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ

เจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนน่าน

staff-26
นางอาทิตยา คำวรรณ์
ปฏิบัติหน้าที่งาน
ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
staff-27
นางสาวกนกวรรณ สิทธิยะ
ปฏิบัติหน้าที่งาน
ธุรการและสารบรรณ
86_2565
นางสาวเฟิรน์มิกา อุ่นเครือ
ปฏิบัติหน้าที่งาน
ประชาสัมพันธ์และงานบริการห้องประชุม
staff-30
นางสาวอัญชลี ทิพย์แสนชัย
ปฏิบัติหน้าที่งาน
สำนักงานศูนย์น่านศึกษา
85_2565
นางสาวสุทธิกานต์ ทะอ่าง
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานศูนย์การเรียน
93_2565
นางสาวณัฐกมล ภายสันใจ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย
95_2566
นายอำนวย คำแปง
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ศูนย์น่านศึกษา
staff-33
นายธนวัฒน์ ใจคำ
พนักงานขับรถ
staff-34
นายณัฐวุฒิ ขอดเตชะ
พนักงานขับรถ
staff-35
นางศุภกาญจน์ แย้มจิตร
แม่บ้าน
staff-36
นางวิไล ณ น่าน
แม่บ้าน
89_2565
นางอำไพ แก้วกา
แม่บ้าน
staff-38
นายสมรักษ์ เรืองฤทธิ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
staff-39
นายสังวร ก๋าจ๋อม
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
staff-40
นายรพ มาแก้ว
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
staff-41
นายเหรียญ มหายศนันท์
เจ้าหน้าที่นักการภารโรง
staff-42
นายพิเชษฐ์ สมโนชัย
เจ้าหน้าที่นักการภารโรง