ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

เอกลักษณ์

“สถาบันการจัดการความรู้พื้นถิ่นน่าน”

อัตลักษณ์

“ร่วมจัดการเรียนรู้พื้นถิ่นน่าน ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง”

วิสัยทัศน์วิทยาลัยชุมชนน่าน (Vision) พ.ศ. 2561 – 2564

“วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชน
บนฐานวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน ด้วยศาสตร์พระราชา”

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการศึกษาระดับอนุปริญญาที่มีคุณธรรม มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
2. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้
3. บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนฐานวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน
4. วิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนพื้นถิ่นน่านอย่างยั่งยืน
5. ยกระดับการบริหารจัดการวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาลและมุ่งสู่การเป็นวิทยาลัยชุมชนที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง