อำนาจหน้าที่ สวชช.

อำนาจหน้าที่

สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน

อำนาจหน้าที่

   • จัดทำข้อเสนอนโยบาย และจัดทำแผนหลักของระบบวิทยาลัยชุมชน เสนอแนะการจัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัยชุมชน
   • จัดทำระบบข้อมูล สารสนเทศ กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชน
   • จัดทำมาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
   • พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน และระบบเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
   • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน
   • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการ

แบ่งเป็น 7 กอง ดังนี้

   • กองอำนวยการ
   • กองบริหารทรัพยากรบุคคล
   • กองคลังและบริหารสินทรัพย์
   • กองแผนงานและงบประมาณ
   • กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
   • กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
   • หน่วยตรวจสอบภายใน