สำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน

 1. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำปฏิบัติหน้าที่สอน 1/2560
 2. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำปฏิบัติหน้าที่สอน 1/2560
 3. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำปฏิบัติหน้าที่สอน 1/2561
 4. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำปฏิบัติหน้าที่สอน 1/2562
 5. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำปฏิบัติหน้าที่สอน 2/2562 (รหัส 61)
 6. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำปฏิบัติหน้าที่สอน 2/2562 (รหัส 62)
 7. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำปฏิบัติหน้าที่สอน 1/2563 (รหัส 61)
 8. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำปฏิบัติหน้าที่สอน 1/2563 (รหัส 62)
 9. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำปฏิบัติหน้าที่สอน 1/2563 (รหัส 63)
 10. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำปฏิบัติหน้าที่สอน 2/2563 (รหัส 62,63)
 11. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำปฏิบัติหน้าที่สอน 1/2564
 12. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำปฏิบัติหน้าที่สอน 2/2564
 13. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำปฏิบัติหน้าที่สอน 1/2565
 14. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำปฏิบัติหน้าที่สอน 2/2565
 15. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 1/2560
 16. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 2/2560
 17. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 1/2561
 18. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 1/2562
 19. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 2/2562 (รหัส 61)
 20. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 2/2562 (รหัส 62)
 21. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 1/2563 (รหัส 61)
 22. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 1/2563 (รหัส 62)
 23. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 1/2563 (รหัส 63)
 24. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 2/2563 (รหัส 62,63)
 25. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 1/2564
 26. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 1/2565
 27. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 2/2565
 28. คำสั่งที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์
 29. คำสั่งที่ปรึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
 30. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561
 31. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562
 32. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564
 33. คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565
 34. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนน่าน
 35. คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและนิเทศน์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 1. มคอ.2
 2. แบบฟอร์ม มคอ.3
 3. แบบฟอร์ม มคอ.5
 4. แบบฟอร์มขออนุมัตินำนักศึกษาลงพื้นที่
 5. แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนหรือสอนชดเชย
 6. แบบฟอร์มขอเปลี่ยน I
 7. แบบฟอร์มนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ
 8. คู่มือการใช้ระบบอาจารย์
 9. คู่มือการใช้ระบบกรอกรายละเอียดรายวิชา มคอ.3
 10. ตัวอย่างแบบฟอร์มของแบบทดสอบ
 11. แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิทยาลัยชุมชนน่าน (เพิ่มเติม)
 12. แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการศึกษา สำหรับหลักสูตรระดับอนุปริญญา
 13. ปกสมุดประเมินผลการเรียนหลักสูตรอนุปริญญา
 14. ตัวอย่างการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
 15. แบบรายงานการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564
 16. ใบสมัครอาจารย์พิเศษ