หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ภาอังกฤษ : Associate Degree Program in Community Health

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : อนุปริญญา (สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : อ. (สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Associate Degree (Community Health)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : A.(Community Health)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :  ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

– เจ้าพนักงานสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
– เจ้าพนักงานสาธารณสุขในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
– พนักงาน ในสถานประกอบการเอกชนด้านสุขภาพ