หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ภาอังกฤษ : Associate Degree Program in Early Childhood Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : อนุปริญญา (การศึกษาปฐมวัย)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : อ. (การศึกษาปฐมวัย)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Associate Degree ( Early Childhood Education)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : A.( Early Childhood Education)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :  ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

– ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
– พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
– นักสร้างสรรค์กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

รายละเอียดหลักสูตร >> สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย