หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ภาอังกฤษ : Associate Degree Program in Public Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : อนุปริญญา (รัฐประศาสนศาสตร์)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : อ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Associate Degree (Public Administration)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : A.(Public Administration)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :  ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพต่างๆ เช่น
– งานราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าพนักงานทะเบียน
– ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าพนักงานปกครองท้องที่
– บุคลากรในองค์การภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคส่วนอื่นๆ
– การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน หรือประกอบอาชีพอิสระ