หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ภาอังกฤษ : Associate Degree Program in Tourism

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : อนุปริญญา (การท่องเที่ยว)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : อ. (การท่องเที่ยว)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Associate Degree (Tourism)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : A.(Tourism)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ตลอดหลักสูตร 93 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น พนักงานหรือเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธุรกิจการท่องเที่ยวหรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเลือกและปฏิบัติงานในตำแหน่งงานระดับปฏิบัติการได้เช่น พนักงานฝ่ายปฏิบัติการนำเที่ยว พนักงานบริการด้านการท่องเที่ยว ผู้นำเที่ยวท้องถิ่น ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวขนาดเล็ก เป็นต้น