1 สำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน
 • แบบฟอร์ม มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
 •         1. แบบฟอร์ม มคอ.2 สาขาวิชาการบัญชี
          2. แบบฟอร์ม มคอ.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          3. แบบฟอร์ม มคอ.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
          4. แบบฟอร์ม มคอ.2 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
          5. แบบฟอร์ม มคอ.2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
          6. แบบฟอร์ม มคอ.2 สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
          7. หลักสูตร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง 2561
          8. หลักสูตร สาขาการสาธารณสุขชุมชน ปรับปรุง 2561
          9. หลักสูตร สาขาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง 2561
   
  .:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.