•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
     ตารางสอบปลายภาค หลักสูตรอนุปริญ...

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
     ตารางสอบปลายภาค หลักสูตรอนุปริญ...

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
     ผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรอนุ...

•   ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การดำเนิน
     การตามข้อกำหนดออกตามความใน...

•   ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง
     ประกาศผลการประกวดและการแข่งขัน...

  •  สภาวิทยาลัย
  •  อนุกรรมการฯ
  •  บุคลากร
  •  อาจารย์พิเศษ
  •  อนุปริญญา
  •  หลักสูตรระยะสั้น
  •  ประกาศนียบัตร
•   วิทยาลัยชุมชนน่าน ประกอบพิธีวางพวงมาลา
    หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ...

•   วิทยาลัยชุมชนน่าน จัดกิจกรรมจิตอาสา ๕ ส
    เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ...

•   วิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมกิจกรรมวันพระราช
    ทานธงชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๔

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑๒/๖๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๔

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑๑/๖๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

•  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    งวดที่ ๑๐/๖๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔


   << ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา >>

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    สิงหาคม ๒๕๖๔

•  ประกาศวิทยาลัยชุมชนน่าน เรื่อง เผยแพร่
    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ...

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    กรกฎาคม ๒๕๖๔

•  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
    มิถุนายน ๒๕๖๔

•   e-learning
•   ระบบทะเบียน
•   ระบบ Projectbase
•   ระบบ TQF
•   สำนักวิชาการ
•   งานประกัน
•   งานวิจัย
•   เอกสารสภา
•   เอกสารต่างๆ
•   คู่มือประชาชน
•   คู่มือจรรยาบรรณครู
.:: สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย วิทยาลัยชุมชนน่าน ::.